Ekumenický5. Mojžišova26,13

5. Mojžišova 26:13

Deuteronomium

po­vieš pred Hos­podinom, svojím Bohom: Vy­niesol som z domu, čo bolo po­svät­né a dal som to levitovi, cudzin­covi, sirote a vdove cel­kom tak, ako si mi pri­kázal. Ne­pres­túpil som ani jed­no z tvojich pri­kázaní, ani som naň nezabudol.


Verš v kontexte

12 Keď v treťom roku, v roku desiat­kov, ú­pl­ne odo­vzdáš všet­ky desiat­ky zo svojej úrody a dáš levitovi, cudzin­covi, sirote a vdove, aby jed­li v tvojich bránach a na­sýtili sa, 13 po­vieš pred Hos­podinom, svojím Bohom: Vy­niesol som z domu, čo bolo po­svät­né a dal som to levitovi, cudzin­covi, sirote a vdove cel­kom tak, ako si mi pri­kázal. Ne­pres­túpil som ani jed­no z tvojich pri­kázaní, ani som naň nezabudol. 14 Počas smút­ku som z toho nejedol a ani počas svojej nečis­toty som z toho ne­od­ložil, ani som z toho ne­obetoval mŕt­vemu. Po­slúchol som hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, a urobil som všet­ko tak, ako si mi pri­kázal.

späť na 5. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

13 po­vieš pred Hos­podinom, svojím Bohom: Vy­niesol som, čo bolo sväté, zo s­voj­ho domu aj som to dal Levitovi a po­hos­tínovi, sirote a vdove podľa všet­kých tvojich pri­kázaní, ktoré si mi pri­kázal, ne­pres­túpil som nik­torého z tvojich pri­kázaní ani som nezabudol.

Evanjelický

13 po­vedz pred Hos­podinom, svojím Bohom: Vy­niesol som z domu, čo bolo po­svät­né, dal som to levítovi, cudzin­covi, sirote a vdove, cel­kom podľa Tvojich pri­kázaní, ktoré si mi dal; ani jed­no z Tvojich pri­kázaní som ne­pres­túpil, ani som naň nezabudol.

Ekumenický

13 po­vieš pred Hos­podinom, svojím Bohom: Vy­niesol som z domu, čo bolo po­svät­né a dal som to levitovi, cudzin­covi, sirote a vdove cel­kom tak, ako si mi pri­kázal. Ne­pres­túpil som ani jed­no z tvojich pri­kázaní, ani som naň nezabudol.

Bible21

13 Teh­dy před Hos­po­di­nem, svým Bo­hem, pro­hlásíš: „Vyne­sl jsem z do­mu, co bylo svaté, a dal jsem to levi­tovi, přis­těhoval­ci, si­ro­tku a vdově, přes­ně jak jsi mi přikázal. Ne­přestou­pil jsem tvé přikázání, ne­za­po­mněl jsem ani na jedno.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček