Ekumenický5. Mojžišova23,4

5. Mojžišova 23:4

Deuteronomium

Na Hos­podinovo zhromaždenie ne­voj­de Amónčan či Moábčan a ni­kdy ta ne­smie vstúpiť ani ich desiate po­kolenie,


Verš v kontexte

3 Na Hos­podinovo zhromaždenie ne­voj­de miešanec a ne­voj­de ta ani jeho desiate po­kolenie. 4 Na Hos­podinovo zhromaždenie ne­voj­de Amónčan či Moábčan a ni­kdy ta ne­smie vstúpiť ani ich desiate po­kolenie, 5 lebo vám ne­vyšli v ústrety s chlebom a vodou na ces­te, keď ste vy­šli z Egypta, ako aj pre­to, že v Aram-Na­harajime najali proti vám Bileáma, syna Beóra z Petoru, aby ťa pre­klial.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

4 pre­tože vám ne­vyšli v ús­trety s chlebom a s vodou na ces­te, keď ste išli z Egyp­ta, a pre­to, že za mzdu najal proti tebe Baláma, syna Be­orov­ho, z Petora v Aramej­skom Medzirieči, aby ťa pre­klial.

Evanjelický

4 Nech ni­kdy ne­voj­de Am­mónec ani Moábec do zhromaždenia Hos­podinov­ho, ani ich desiate po­kolenie nech ni­kdy ne­voj­de do zhromaždenia Hos­podinov­ho,

Ekumenický

4 Na Hos­podinovo zhromaždenie ne­voj­de Amónčan či Moábčan a ni­kdy ta ne­smie vstúpiť ani ich desiate po­kolenie,

Bible21

4 Do Hos­po­di­nova shro­máždění ne­smí vejít nikdo z Amon­ců ani z Moáb­ců. Ani je­jich desáté poko­lení nikdy ne­ve­jde do Hos­po­di­nova shro­máždění,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček