Ekumenický5. Mojžišova16,13

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

5. Mojžišova 16:13

Deuteronomium

Po zbere úrody obilia a hroz­na budete mať sedem dní sláv­nosť stán­kov.


Verš v kontexte

12 Budeš si pri­pomínať, že si bol ot­rokom v Egypte, pre­to za­chovávaj a uskutočňuj tieto ustanovenia. 13 Po zbere úrody obilia a hroz­na budete mať sedem dní sláv­nosť stán­kov. 14 Raduj sa pri svojej sláv­nos­ti, ty, tvoj syn i tvoja dcéra, tvoj služob­ník i tvoja slúžka i levita, i cudzinec, sirota i vdova, ktorí budú v tvojom byd­lis­ku.

späť na 5. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

13 Sláv­nosť stánov si budeš sláviť sedem dní, keď spraceš úrodu zo svoj­ho hum­na a zo svoj­ho preša.

Evanjelický

13 Sláv­nosť stán­kov sväť sedem dní, keď po­zbieraš úrodu z holo­hum­nice a z kade.

Ekumenický

13 Po zbere úrody obilia a hroz­na budete mať sedem dní sláv­nosť stán­kov.

Bible21

13 Až shro­máždíš úro­du ze svého hum­na i lisu, uspořá­dej sed­mi­denní Slavnost stánků.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček