Ekumenický5. Mojžišova13,6

5. Mojžišova 13:6

Deuteronomium

Ten prorok alebo vy­kladač snov musí zo­mrieť, pre­tože ťa navádzal na to, aby ste od­pad­li od Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorý vás vy­viedol z Egypta a vy­kúpil z domu ot­roc­tva. Chcel ťa zviesť z cesty, po ktorej ti kázal ísť Hos­podin, tvoj Boh. Tým sa od­stráni zlo spomedzi vás.


Verš v kontexte

5 Na­sleduj­te Hos­podina, svoj­ho Boha, boj­te sa ho, za­chovávaj­te jeho príkazy, počúvaj­te jeho hlas, slúžte mu a pri­držiavaj­te sa ho! 6 Ten prorok alebo vy­kladač snov musí zo­mrieť, pre­tože ťa navádzal na to, aby ste od­pad­li od Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorý vás vy­viedol z Egypta a vy­kúpil z domu ot­roc­tva. Chcel ťa zviesť z cesty, po ktorej ti kázal ísť Hos­podin, tvoj Boh. Tým sa od­stráni zlo spomedzi vás. 7 Keby ťa tvoj brat, syn tvojej mat­ky alebo tvoj syn, tvoja dcéra, alebo tvoja vlast­ná manžel­ka, či tvoj naj­milší priateľ taj­ne navádzal a vravel: Poďme slúžiť iným bohom — bohom, ktorých si ne­poz­nal ty ani tvoji ot­covia,

späť na 5. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

6 Keby ťa skryte na­hováral tvoj brat, syn tvojej mat­ky, alebo tvoj syn alebo tvoja dcéra alebo žena tvoj­ho lona alebo tvoj priateľ, ktorý by ti bol drahý jako tvoja ­vlast­ná duša, a po­vedal by: Poďme a slúžme iným bohom, ktorých si ne­znal ani ty ani tvoji ot­covia,

Evanjelický

6 Ten prorok alebo snívač musí byť usmr­tený, lebo ťa vy­zýval k od­pad­nutiu od Hos­podina, tvoj­ho Boha, ktorý ťa vy­viedol z Egyp­ta a vy­kúpil z domu ot­roc­tva; tým by ťa bol zviedol z ces­ty, po ktorej ti pri­kázal kráčať Hos­podin, tvoj Boh. Tak od­strániš zlo zo svoj­ho stredu!

Ekumenický

6 Ten prorok alebo vy­kladač snov musí zo­mrieť, pre­tože ťa navádzal na to, aby ste od­pad­li od Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorý vás vy­viedol z Egypta a vy­kúpil z domu ot­roc­tva. Chcel ťa zviesť z cesty, po ktorej ti kázal ísť Hos­podin, tvoj Boh. Tým sa od­stráni zlo spomedzi vás.

Bible21

6 Ta­kový pro­rok nebo vy­k­la­dač snů ať je po­pra­ven, ne­boť nabádal k odpadnutí od Hos­po­di­na, vaše­ho Bo­ha, který vás vy­ve­dl z Egyp­ta a vy­kou­pil vás z domu ot­ro­ctví. Od­straň ze svého stře­du zlo – vž­dyť tě ten bludař chtěl strh­nout z ces­ty, po níž ti přikázal jít Hos­po­din, tvůj Bůh!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček