Ekumenický5. Mojžišova13,16

5. Mojžišova 13:16

Deuteronomium

musíš mečom po­biť obyvateľov toho mes­ta a os­trím meča vy­konať kliat­bu na ňom i na všet­kom, čo je v ňom, aj na dobyt­ku.


Verš v kontexte

15 dô­klad­ne vy­šet­ri, pre­skúmaj a popýtaj sa. Ak by sa do­kázalo, že táto ohav­nosť bola medzi vami spáchaná, 16 musíš mečom po­biť obyvateľov toho mes­ta a os­trím meča vy­konať kliat­bu na ňom i na všet­kom, čo je v ňom, aj na dobyt­ku. 17 Všet­ku korisť z neho zhromaždi na námes­tí a mes­to, ako aj korisť z neho spáľ ako celožer­tvu pre Hos­podina, tvoj­ho Boha. To mes­to zo­stane navždy zbúranis­kom a ni­kdy sa ne­smie znova po­staviť.

späť na 5. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

16 I všet­ku jeho korisť shromaždíš na pro­stred jeho ulice a spáliš ohňom mes­to i všet­ku jeho korisť docela, Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, a bude večnou hromadou rumov; nebude sa viacej staväť.

Evanjelický

16 musíš po­biť obyvateľov toho mes­ta os­trím meča, a os­trím meča vy­konať kliat­bu na ňom i na všet­kom, čo je v ňom, ešte i na jeho dobyt­ku.

Ekumenický

16 musíš mečom po­biť obyvateľov toho mes­ta a os­trím meča vy­konať kliat­bu na ňom i na všet­kom, čo je v ňom, aj na dobyt­ku.

Bible21

16 mu­síš obyva­te­le toho měs­ta po­bít mečem. To město se vším, co je v něm, mu­síš vy­hla­dit jako pro­klaté. I jeho do­by­tek mu­síš po­bít mečem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček