Ekumenický5. Mojžišova12,11

5. Mojžišova 12:11

Deuteronomium

Po­tom na mies­to, ktoré si vy­volí Hos­podin, váš Boh, za príbytok svoj­ho mena, budete prinášať všet­ko, čo vám pri­kazujem: svoje spaľované obety, obety s hostinou, desiat­ky, po­z­dvihované obety a všet­ko naj­lepšie z darov, ktoré ste sľúbili Hos­podinovi.


Verš v kontexte

10 Vy však pre­kročíte Jor­dán a usadíte sa v krajine, ktorú vám dáva do vlast­níc­tva Hos­podin, váš Boh, a za­bez­pečí vám po­koj od všet­kých okolitých ne­priateľov, takže budete bez­pečne bývať. 11 Po­tom na mies­to, ktoré si vy­volí Hos­podin, váš Boh, za príbytok svoj­ho mena, budete prinášať všet­ko, čo vám pri­kazujem: svoje spaľované obety, obety s hostinou, desiat­ky, po­z­dvihované obety a všet­ko naj­lepšie z darov, ktoré ste sľúbili Hos­podinovi. 12 Raduj­te sa pred Hos­podinom, vaším Bohom, vy a vaši synovia i vaše dcéry, vaši sluhovia a vaše slúžky i leviti, ktorí bývajú s vami, lebo oni ne­majú dedičný podiel ani dedičné vlast­níc­tvo s vami.

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

11 vtedy na to mies­to, ktoré si vy­volí Hos­podin, váš Bôh, na­to, aby tam pre­bývalo jeho meno, budete donášať všet­ko to, čo vám ja pri­kazujem, svoje zápal­né obeti a svoje bit­né obeti, svoje desatiny a obeť po­z­dvi­hnutia svojej ruky jako i všet­ko naj­lepšie svojich sľubov, ktoré sľúbite Hos­podinovi.

Evanjelický

11 na mies­to, ktoré vy­volí Hos­podin, váš Boh, na pre­bývanie svoj­ho mena, budete prinášať všet­ko, čo vám pri­kazuje: svoje spaľované i zábit­né obete, svoje desiat­ky a rukami po­z­dvihované dáv­ky i všet­ko naj­lepšie z darov, ktoré ste sľúbili Hos­podinovi.

Ekumenický

11 Po­tom na mies­to, ktoré si vy­volí Hos­podin, váš Boh, za príbytok svoj­ho mena, budete prinášať všet­ko, čo vám pri­kazujem: svoje spaľované obety, obety s hostinou, desiat­ky, po­z­dvihované obety a všet­ko naj­lepšie z darov, ktoré ste sľúbili Hos­podinovi.

Bible21

11 Na místo, které si Hos­po­din, váš Bůh, vy­vo­lí za příby­tek pro své jméno, teh­dy přinášej­te vše, co jsem vám přikázal – své zápalné a pokojné obě­ti, své desátky, obětní příspěvky z práce svých ru­kou a všech­ny své nej­lepší věci, které jste přis­lí­bi­li Hos­po­di­nu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček