Ekumenický5. Mojžišova12,10

5. Mojžišova 12:10

Deuteronomium

Vy však pre­kročíte Jor­dán a usadíte sa v krajine, ktorú vám dáva do vlast­níc­tva Hos­podin, váš Boh, a za­bez­pečí vám po­koj od všet­kých okolitých ne­priateľov, takže budete bez­pečne bývať.


Verš v kontexte

9 Do­siaľ ste totiž ne­prišli na mies­to od­počin­ku, do dedičného vlast­níc­tva, ktoré vám dáva Hos­podin, váš Boh. 10 Vy však pre­kročíte Jor­dán a usadíte sa v krajine, ktorú vám dáva do vlast­níc­tva Hos­podin, váš Boh, a za­bez­pečí vám po­koj od všet­kých okolitých ne­priateľov, takže budete bez­pečne bývať. 11 Po­tom na mies­to, ktoré si vy­volí Hos­podin, váš Boh, za príbytok svoj­ho mena, budete prinášať všet­ko, čo vám pri­kazujem: svoje spaľované obety, obety s hostinou, desiat­ky, po­z­dvihované obety a všet­ko naj­lepšie z darov, ktoré ste sľúbili Hos­podinovi.

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale keď prejdete cez Jor­dán a budete bývať v zemi, ktorú vám Hos­podin, váš Bôh, dá do dedičs­tva, a keď vám dá od­počinutie od všet­kých vašich ne­priateľov zo všet­kých strán, takže budete bývať bez­pečne,

Evanjelický

10 Keď však pre­kročíte Jor­dán a usadíte sa v krajine, ktorú vám dá Hos­podin, váš Boh, do vlast­níc­tva, a keď vám za­bez­pečí po­koj od všet­kých okolitých ne­priateľov, a budete bez­pečne bývať:

Ekumenický

10 Vy však pre­kročíte Jor­dán a usadíte sa v krajine, ktorú vám dáva do vlast­níc­tva Hos­podin, váš Boh, a za­bez­pečí vám po­koj od všet­kých okolitých ne­priateľov, takže budete bez­pečne bývať.

Bible21

10 Chys­tá­te se však přejít Jordán a usa­dit se v ze­mi, kte­rou vám Hos­po­din, váš Bůh, dává za dě­dictví, kde vám dá odpoči­nout ode všech okolních ne­přá­tel a kde bu­dete pře­bývat v bez­pečí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček