Ekumenický5. Mojžišova11,32

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

5. Mojžišova 11:32

Deuteronomium

starost­livo za­chovávaj­te všet­ky ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré vám dnes pred­kladám.


Verš v kontexte

30 Tie sú za Jor­dánom, za ces­tou smerujúcou k západu sln­ka, v krajine Kanaánčanov, ktorí bývajú v Arábe na­proti Gil­gálu pri Móreho dube. 31 Chys­táte sa pre­kročiť Jor­dán, aby ste vošli a ob­sadili krajinu, ktorú vám dáva Hos­podin, váš Boh. Keď ju ob­sadíte a budete v nej bývať, 32 starost­livo za­chovávaj­te všet­ky ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré vám dnes pred­kladám.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

32 A tedy budete hľadieť, aby ste činili všet­ky ustanovenia a súdy, ktoré vám ja pred­kladám dnes.

Evanjelický

32 usiluj­te sa pl­niť ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré vám dnes pred­kladám.

Ekumenický

32 starost­livo za­chovávaj­te všet­ky ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré vám dnes pred­kladám.

Bible21

32 peč­livě do­držuj­te všech­na us­tano­vení a pravi­dla, která vám dnes předkládám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček