Ekumenický5. Mojžišova11,31

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

5. Mojžišova 11:31

Deuteronomium

Chys­táte sa pre­kročiť Jor­dán, aby ste vošli a ob­sadili krajinu, ktorú vám dáva Hos­podin, váš Boh. Keď ju ob­sadíte a budete v nej bývať,


Verš v kontexte

30 Tie sú za Jor­dánom, za ces­tou smerujúcou k západu sln­ka, v krajine Kanaánčanov, ktorí bývajú v Arábe na­proti Gil­gálu pri Móreho dube. 31 Chys­táte sa pre­kročiť Jor­dán, aby ste vošli a ob­sadili krajinu, ktorú vám dáva Hos­podin, váš Boh. Keď ju ob­sadíte a budete v nej bývať, 32 starost­livo za­chovávaj­te všet­ky ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré vám dnes pred­kladám.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

31 Lebo vy prej­dete cez Jor­dán, aby ste vošli zau­jať do dedičs­tva zem, ktorú vám dá Hos­podin, váš Bôh, a zauj­mete ju do dedičs­tva a budete bývať v nej.

Evanjelický

31 Lebo vy prej­dete cez Jor­dán, aby ste vtiah­li a za­brali krajinu, ktorú vám dáva Hos­podin, váš Boh. Keď ju za­beriete a budete v nej bývať,

Ekumenický

31 Chys­táte sa pre­kročiť Jor­dán, aby ste vošli a ob­sadili krajinu, ktorú vám dáva Hos­podin, váš Boh. Keď ju ob­sadíte a budete v nej bývať,

Bible21

31 Chys­tá­te se pře­kročit Jordán a ob­sa­dit zem, kte­rou vám dává Hos­po­din, váš Bůh. Až ji ob­sadí­te a usadí­te se v ní,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček