Ekumenický5. Mojžišova1,9

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

5. Mojžišova 1:9

Deuteronomium

Vtedy som vám po­vedal: Ja sa už ďalej ne­vládzem o vás starať.


Verš v kontexte

8 Po­zrite, dávam vám túto krajinu. Voj­dite do nej a ob­saďte ju! Je to krajina, ktorú Hos­podin pod prísahou sľúbil dať vašim ot­com, Ab­rahámovi, Izákovi, Jákobovi a ich po­tom­stvu. 9 Vtedy som vám po­vedal: Ja sa už ďalej ne­vládzem o vás starať. 10 Hos­podin, váš Boh, vás tak rozm­nožil, že dnes vás je už toľko ako hviezd na nebi.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 A po­vedal som vám toho času: Ne­môžem vás samot­ný uniesť.

Evanjelický

9 Vtedy som vám po­vedal: Ja sám ne­vládzem znášať starosť o vás.

Ekumenický

9 Vtedy som vám po­vedal: Ja sa už ďalej ne­vládzem o vás starať.

Bible21

9 Tenkrát jsem vám ře­kl: „Ne­mo­hu vás dále nést sám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček