Ekumenický5. Mojžišova1,34

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

5. Mojžišova 1:34

Deuteronomium

Keď Hos­podin počul, čo ste vraveli, roz­hneval sa a pri­sahal:


Verš v kontexte

33 ktorý vás pred­chádzal, aby vám vy­hliadol táboris­ko. On vám ohňom v noci a ob­lakom cez deň ukazuje ces­tu, ktorou máte ísť. 34 Keď Hos­podin počul, čo ste vraveli, roz­hneval sa a pri­sahal: 35 Ni­kto z mužov toh­to zlého po­kolenia ne­uvidí tú dob­rú krajinu, ktorú som pod prísahou sľúbil dať vašim ot­com,

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

34 A Hos­podin počul hlas vašich rečí a roz­hneval sa a pri­sahal po­vediac:

Evanjelický

34 Keď však počul Hos­podin vaše slová, roz­hneval sa a pri­sahal:

Ekumenický

34 Keď Hos­podin počul, čo ste vraveli, roz­hneval sa a pri­sahal:

Bible21

34 Když Hos­po­din us­lyšel vaše slova, rozhněval se a přísahal:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček