Ekumenický5. Mojžišova1,32

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

5. Mojžišova 1:32

Deuteronomium

No na­priek tomu ste ne­verili Hos­podinovi, svoj­mu Bohu,


Verš v kontexte

31 a na púšti. Tam si videl, že Hos­podin, tvoj Boh, ťa niesol po celej ces­te, ktorou ste sa uberali, ako muž nosieva svoj­ho syna, kým ste ne­prišli na toto mies­to. 32 No na­priek tomu ste ne­verili Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, 33 ktorý vás pred­chádzal, aby vám vy­hliadol táboris­ko. On vám ohňom v noci a ob­lakom cez deň ukazuje ces­tu, ktorou máte ísť.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

32 Ale ani v tej­to veci ne­verili ste Hos­podinovi, svoj­mu Bohu,

Evanjelický

32 Na­priek tomu ste ne­verili Hos­podinovi, svoj­mu Bohu,

Ekumenický

32 No na­priek tomu ste ne­verili Hos­podinovi, svoj­mu Bohu,

Bible21

32 Ani tenkrát jste však ne­věři­li Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček