Ekumenický5. Mojžišova1,22

5. Mojžišova 1:22

Deuteronomium

Vtedy ste všet­ci pri­stúpili ku mne s návrhom: Pošlime vo­pred mužov, ktorí pre­skúmajú krajinu a podajú nám správu o ceste, ktorou sa máme uberať, ako aj o mestách, do ktorých sa máme do­stať.


Verš v kontexte

21 Po­zri, Hos­podin, tvoj Boh, ti dal krajinu, ktorá je pred tebou. Choď, ob­saď ju, ako ti to pri­kázal Hos­podin, Boh tvojich ot­cov! Neboj sa a ne­strachuj! 22 Vtedy ste všet­ci pri­stúpili ku mne s návrhom: Pošlime vo­pred mužov, ktorí pre­skúmajú krajinu a podajú nám správu o ceste, ktorou sa máme uberať, ako aj o mestách, do ktorých sa máme do­stať. 23 Ten­to váš ná­vrh sa mi páčil, pre­to som spomedzi vás vy­bral dvanásť mužov, po jed­nom z každého kmeňa.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 Po­tom ste prišli ku mne všet­ci a po­vedali ste: Pošlime mužov pred sebou, ktorí nám pre­zkúmajú zem a podajú nám zp­rávu, aj o ces­te, ktorou máme ísť hore do nej, ako aj o mes­tách, ku ktorým prij­deme.

Evanjelický

22 Vtedy ste všet­ci pri­stúpili ku mne a po­vedali ste: Pošlime pred sebou mužov; oni nám pre­skúmajú krajinu a podajú nám správu o ces­te, ktorou máme ísť, i o mes­tách, do ktorých máme vstúpiť.

Ekumenický

22 Vtedy ste všet­ci pri­stúpili ku mne s návrhom: Pošlime vo­pred mužov, ktorí pre­skúmajú krajinu a podajú nám správu o ceste, ktorou sa máme uberať, ako aj o mestách, do ktorých sa máme do­stať.

Bible21

22 Vy všich­ni jste však ke mně přiš­li se slovy: „Pošle­me na­před muže, kteří nám tu zem pro­hlédnou a podají nám zprávu o cestě, kte­rou se má­me vy­dat, i o měs­tech, do ni­chž má­me vejít.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček