Ekumenický5. Mojžišova1,12

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

5. Mojžišova 1:12

Deuteronomium

Ako by som mohol sám znášať vaše ťažkos­ti, bremená a spory?!


Verš v kontexte

11 Nech Hos­podin, Boh vašich ot­cov, ešte stisíc­násobí váš počet a nech vás požeh­náva, ako vám to sľúbil. 12 Ako by som mohol sám znášať vaše ťažkos­ti, bremená a spory?! 13 Pri­veďte zo svojich kmeňov múd­rych, roz­vážnych a skúsených mužov a ustanovím ich za vašich náčel­níkov.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Akože ponesiem samot­ný vašu ťar­chu, vaše bremä a vašu zvadu?!

Evanjelický

12 Ako môžem sám znášať vaše bremeno, vašu ťar­chu a vaše spory?!

Ekumenický

12 Ako by som mohol sám znášať vaše ťažkos­ti, bremená a spory?!

Bible21

12 Jak bych však mohl sám nést vaše ne­s­náze, vaše bře­me­na a ro­ze­pře?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček