EkumenickýDaniel3,7

Daniel 3:7

Pre­to v okamihu, keď ľud všet­kých národov začul zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, skupiny nás­trojov alebo akúkoľvek hud­bu, všetok ľud rôz­nych národ­nos­tí a jazykov sa klaňal podobe sochy, ktorú dal po­staviť kráľ Nebúkad­necar.


Verš v kontexte

6 Kto by však ne­padol a nek­laňal sa, v tú chvíľu ho hodia do pece roz­pálenej ohňom. 7 Pre­to v okamihu, keď ľud všet­kých národov začul zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, skupiny nás­trojov alebo akúkoľvek hud­bu, všetok ľud rôz­nych národ­nos­tí a jazykov sa klaňal podobe sochy, ktorú dal po­staviť kráľ Nebúkad­necar. 8 Nato však prišli nie­ktorí Chal­deji a ohovárali Židov.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

7 Pre­to v ten is­tý čas, keď počuli všet­ci ľudia zvuk rohu, píšťaly, citary, husieľ, žal­tár a všelijakú hud­bu, pad­li všet­ci ľudia, národy a jazyky a klaňali sa zlatému ob­razu, ktorý po­stavil kráľ Na­buchodonozor.

Evanjelický

7 Pre­to, keď roz­ličné národy počuli zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, gájd a os­tat­ných hudob­ných nás­trojov, všet­ci ľudia, národy a národ­nos­ti pad­li a po­klonili sa zlatej soche, ktorú kráľ Nebúkad­necar dal po­staviť.

Ekumenický

7 Pre­to v okamihu, keď ľud všet­kých národov začul zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, skupiny nás­trojov alebo akúkoľvek hud­bu, všetok ľud rôz­nych národ­nos­tí a jazykov sa klaňal podobe sochy, ktorú dal po­staviť kráľ Nebúkad­necar.

Bible21

7 Jakmi­le tedy všich­ni ti li­dé ze všech národů a jazyků us­lyše­li roh, píšťalu, ci­te­ru, harfu, cim­bál a všech­nu tu hud­bu, pa­da­li a klaně­li se té zlaté soše, kte­rou vztyčil král Nabukadne­zar.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček