EkumenickýDaniel3,5

Daniel 3:5

Vždy, keď začujete zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, skupiny nás­trojov alebo akúkoľvek hud­bu, pad­nete a budete sa klaňať podobe zlatej sochy, ktorú dal po­staviť kráľ Nebúkad­necar.


Verš v kontexte

4 Hlásateľ hlas­no volal: Pri­kazuje sa vám, ľud roz­ličných národ­nos­tí a jazykov: 5 Vždy, keď začujete zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, skupiny nás­trojov alebo akúkoľvek hud­bu, pad­nete a budete sa klaňať podobe zlatej sochy, ktorú dal po­staviť kráľ Nebúkad­necar. 6 Kto by však ne­padol a nek­laňal sa, v tú chvíľu ho hodia do pece roz­pálenej ohňom.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 Hneď, ako počujete zvuk rohu, píšťaly, citary, husieľ, žal­tár, gaj­dy a všelijakú hud­bu, pad­nite na svoju tvár a klaňaj­te sa zlatému ob­razu, ktorý po­stavil kráľ Na­buchodonozor!

Evanjelický

5 Vo chvíli, keď začujete zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, gájd a os­tat­ných hudob­ných nás­trojov, musíte pad­núť a klaňať sa zlatej soche, ktorú dal po­staviť kráľ Nebúkad­necar.

Ekumenický

5 Vždy, keď začujete zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, skupiny nás­trojov alebo akúkoľvek hud­bu, pad­nete a budete sa klaňať podobe zlatej sochy, ktorú dal po­staviť kráľ Nebúkad­necar.

Bible21

5 Jakmi­le us­lyší­te roh, píšťalu, ci­te­ru, harfu, cim­bál, bu­ben a všech­nu tu hud­bu, padně­te a klaněj­te se zlaté soše, kte­rou vztyčil král Nabukadne­zar.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček