EkumenickýDaniel3,4

Daniel 3:4

Hlásateľ hlas­no volal: Pri­kazuje sa vám, ľud roz­ličných národ­nos­tí a jazykov:


Verš v kontexte

3 Po­tom sa všet­ci sat­rapovia, predáci, veľmoži, členovia rady, správ­covia po­klad­nice, sud­covia, súd­ni úrad­níci a všet­ci, čo majú moc v jednotlivých provin­ciách, zhromaždili na po­sviac­ku sochy, ktorú dal po­staviť kráľ Nebúkad­necar. Za­stali pred sochou, ktorú dal Nebúkad­necar po­staviť. 4 Hlásateľ hlas­no volal: Pri­kazuje sa vám, ľud roz­ličných národ­nos­tí a jazykov: 5 Vždy, keď začujete zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, skupiny nás­trojov alebo akúkoľvek hud­bu, pad­nete a budete sa klaňať podobe zlatej sochy, ktorú dal po­staviť kráľ Nebúkad­necar.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 A hlásateľ volal z celej sily: Vám sa roz­kazuje, ľuďom, národom a jazykom:

Evanjelický

4 Hlásateľ na­hlas volal: Pri­kazuje sa vám, ľudia, národy a národ­nos­ti:

Ekumenický

4 Hlásateľ hlas­no volal: Pri­kazuje sa vám, ľud roz­ličných národ­nos­tí a jazykov:

Bible21

4 zvo­lal hla­sa­tel mo­cným hla­sem: „­Li­dé všech národů a jazyků, přikazuje se vám to­to:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček