EkumenickýDaniel3,31

Daniel 3:31

Kráľ Nebúkad­necar ľudu všet­kých národ­nos­tí a jazykov bývajúcich po celej zemi: Nech sa u vás roz­hoj­ní po­koj!


Verš v kontexte

30 Po­tom kráľ po­výšil v babylonskej provin­cii Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega. 31 Kráľ Nebúkad­necar ľudu všet­kých národ­nos­tí a jazykov bývajúcich po celej zemi: Nech sa u vás roz­hoj­ní po­koj! 32 Je pre mňa po­tešením oznámiť znamenia a zá­zraky, ktoré so mnou urobil Naj­vyšší, Boh.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

31 Kráľ Na­buchodonozor všet­kým národom, ľuďom a jazykom, ktorí bývajú na celej zemi: Nech sa vám rozmnoží váš po­koj!

Evanjelický

31 Kráľ Nebúkad­necar všet­kým ľuďom, národom a národ­nos­tiam, bývajúcim na celej zemi: Nech sa roz­hoj­ní váš po­koj!

Ekumenický

31 Kráľ Nebúkad­necar ľudu všet­kých národ­nos­tí a jazykov bývajúcich po celej zemi: Nech sa u vás roz­hoj­ní po­koj!

Bible21

31 Král Nabukadne­zar li­dem všech národů a jazyků v ce­lém obyd­leném světě: Hojný pokoj vám!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček