EkumenickýDaniel3,3

Daniel 3:3

Po­tom sa všet­ci sat­rapovia, predáci, veľmoži, členovia rady, správ­covia po­klad­nice, sud­covia, súd­ni úrad­níci a všet­ci, čo majú moc v jednotlivých provin­ciách, zhromaždili na po­sviac­ku sochy, ktorú dal po­staviť kráľ Nebúkad­necar. Za­stali pred sochou, ktorú dal Nebúkad­necar po­staviť.


Verš v kontexte

2 Kráľ Nebúkad­necar zvolal sat­rapov, predákov, veľmožov, členov rady, správ­cov po­klad­nice, sud­cov, súd­nych úrad­níkov a všet­kých, čo majú moc v jednotlivých provin­ciách, aby prišli na sláv­nost­né po­svätenie sochy, ktorú dal po­staviť. 3 Po­tom sa všet­ci sat­rapovia, predáci, veľmoži, členovia rady, správ­covia po­klad­nice, sud­covia, súd­ni úrad­níci a všet­ci, čo majú moc v jednotlivých provin­ciách, zhromaždili na po­sviac­ku sochy, ktorú dal po­staviť kráľ Nebúkad­necar. Za­stali pred sochou, ktorú dal Nebúkad­necar po­staviť. 4 Hlásateľ hlas­no volal: Pri­kazuje sa vám, ľud roz­ličných národ­nos­tí a jazykov:

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 Vtedy sa shromaždili sat­rapovia, voj­vodovia, náčel­níci, sud­covia, po­klad­níci, znal­ci zákona, rad­covia a všet­ci vladári krajín na po­sviac­ku ob­razu, ktorý po­stavil kráľ Na­buchodonozor, a stáli pred ob­razom, ktorý po­stavil Na­buchodonozor.

Evanjelický

3 Vtedy sa zhromaždili sat­rapovia, predáci, mies­to­držitelia, rad­covia, správ­covia po­kladu, sud­covia, úrad­níci a všet­ci hod­nos­tári krajiny na po­sviac­ku sochy, a po­stavili sa pred ňu.

Ekumenický

3 Po­tom sa všet­ci sat­rapovia, predáci, veľmoži, členovia rady, správ­covia po­klad­nice, sud­covia, súd­ni úrad­níci a všet­ci, čo majú moc v jednotlivých provin­ciách, zhromaždili na po­sviac­ku sochy, ktorú dal po­staviť kráľ Nebúkad­necar. Za­stali pred sochou, ktorú dal Nebúkad­necar po­staviť.

Bible21

3 Sa­tra­po­vé, hej­tmani, místo­držící, radní, pokladníci, soud­ci, hodnostáři a všich­ni úředníci pro­vin­cií se tedy shro­máž­di­li k za­svěcení té so­chy, kte­rou vztyčil král Nabukadne­zar. Když stanu­li před so­chou, kte­rou Nabukadne­zar vztyčil,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček