EkumenickýDaniel3,22

Daniel 3:22

Pre­tože kráľov roz­kaz bol naliehavý a pec bola veľmi roz­pálená, plameň ohňa usmr­til tých, čo prinies­li Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega.


Verš v kontexte

21 Po­tom tých­to mužov ob­lečených v plášťoch, suk­niciach a s pokrývkou hlavy zviazali a tak ich hodili do ohňom roz­pálenej pece. 22 Pre­tože kráľov roz­kaz bol naliehavý a pec bola veľmi roz­pálená, plameň ohňa usmr­til tých, čo prinies­li Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega. 23 Traja muži, Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego však zviazaní pad­li do ohňom roz­pálenej pece.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

22 No, pre­to, že kráľov roz­kaz súril, a že pec bola veľmi roz­pálená, mužov, ktorí do­pravili Sad­racha, Mézacha a Abed­néga hore, usmr­til plameň ohňa.

Evanjelický

22 Pre­tože kráľov roz­kaz bol taký prís­ny, a pec bola nad­mieru roz­pálená, plameň z nej usmr­til mužov, ktorí nies­li Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega.

Ekumenický

22 Pre­tože kráľov roz­kaz bol naliehavý a pec bola veľmi roz­pálená, plameň ohňa usmr­til tých, čo prinies­li Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega.

Bible21

22 Pro­tože byl králův roz­kaz tak přísný, roz­pá­li­li pec tak silně, že ty muže, kteří do ní Ša­d­ra­cha, Meša­cha a Abednega háze­li, seže­hl pla­men.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček