EkumenickýDaniel3,13

Daniel 3:13

Po­tom Nebúkad­necar v zúrivom hneve roz­kázal, aby pri­vied­li Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega. Nato tých­to mužov pred­vied­li pred kráľa.


Verš v kontexte

12 Sú tu však is­tí Židia, ktorých si ustanovil na správu babylon­skej provin­cie — Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego. Títo muži, kráľ, si ne­všímajú nariadenie, ktoré si vy­dal. Ne­uc­tievajú tvojich bohov a nek­laňajú sa zlatej soche, čo si dal po­staviť. 13 Po­tom Nebúkad­necar v zúrivom hneve roz­kázal, aby pri­vied­li Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega. Nato tých­to mužov pred­vied­li pred kráľa. 14 Nebúkad­necar im po­vedal: Je prav­da, Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego, že mojich bohov ne­uc­tievate a nek­laniate sa podobe zlatej sochy, ktorú som dal po­staviť?

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 Vtedy roz­kázal Na­buchodonozor v roz­zúrení a v prch­livos­ti, aby do­vied­li Sad­racha, Mézacha a Abed­néga, a vtedy do­vied­li tých mužov pred kráľa.

Evanjelický

13 Vtedy Nebúkad­necar v rozčúlení a v hneve roz­kázal pred­viesť Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega. Vtedy pri­vied­li oných mužov pred kráľa.

Ekumenický

13 Po­tom Nebúkad­necar v zúrivom hneve roz­kázal, aby pri­vied­li Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega. Nato tých­to mužov pred­vied­li pred kráľa.

Bible21

13 Nabukadne­zar sop­til hněvem. Po­ručil, ať mu Ša­d­ra­cha, Meša­cha a Abednega přivedou, a když ty muže ke krá­li přive­dli,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček