EkumenickýDaniel3,10

Daniel 3:10

Ty, kráľ, vy­dal si nariadenie, aby každý, kto počuje zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, skupiny nás­trojov alebo akúkoľvek hud­bu, padol a klaňal sa zlatej soche.


Verš v kontexte

9 Vraveli kráľovi Nebúkad­necarovi: Kráľ, ži naveky! 10 Ty, kráľ, vy­dal si nariadenie, aby každý, kto počuje zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, skupiny nás­trojov alebo akúkoľvek hud­bu, padol a klaňal sa zlatej soche. 11 Kto by však ne­padol a nek­laňal sa, majú ho hodiť do ohňom roz­pálenej pece.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 Ty si, ó, kráľu, vy­dal roz­kaz, aby každý človek, ktorý počuje zvuk rohu, píšťaly, citary a husieľ, žal­tár a gaj­dy i všelijakú hud­bu, padol a klaňal sa zlatému ob­razu,

Evanjelický

10 Ty, kráľ, si vy­dal roz­kaz, aby každý človek, ktorý začuje zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, gájd a os­tat­ných hudob­ných nás­trojov, padol a po­klonil sa zlatej soche.

Ekumenický

10 Ty, kráľ, vy­dal si nariadenie, aby každý, kto počuje zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, skupiny nás­trojov alebo akúkoľvek hud­bu, padol a klaňal sa zlatej soche.

Bible21

10 „Sám jsi, Výsosti, ráčil vy­dat nařízení, že každý, kdo us­lyší roh, píšťalu, ci­te­ru, harfu, cim­bál, bu­ben a všech­nu tu hud­bu, mu­sí padnout a klanět se té zlaté soše,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček