EkumenickýDaniel2,48

Daniel 2:48

Po­tom kráľ Daniela po­výšil, dal mu pre­mnoho veľkých darov, ponechal mu vládu nad celou provin­ci­ou Babylonu a urobil ho hlav­ným pred­staveným všet­kých babylon­ských mudr­cov.


Verš v kontexte

47 Kráľ Danielovi od­povedal: Na­ozaj, tvoj Boh je Naj­vyšší Boh, Pán kráľov, ten, čo od­haľuje tajom­stvá, keďže si bol schop­ný od­haliť toto tajom­stvo. 48 Po­tom kráľ Daniela po­výšil, dal mu pre­mnoho veľkých darov, ponechal mu vládu nad celou provin­ci­ou Babylonu a urobil ho hlav­ným pred­staveným všet­kých babylon­ských mudr­cov. 49 Daniel si od kráľa vy­žiadal, aby do spravovania babylon­skej provin­cie za­radil Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega; sám Daniel však os­tal na kráľov­skom dvore.

späť na Daniel, 2

Príbuzné preklady Roháček

48 Vtedy zvelebil kráľ Daniela a dal mu mnohé a veľké dary a učinil ho pánom nad celou krajinou Babylona a kniežaťom voj­vodov, pánom nad všet­kými mudr­cami Babylona.

Evanjelický

48 Vtedy kráľ po­výšil Daniela a dal mu mnoho cen­ných darov. Urobil ho vlád­com nad celou babylon­skou krajinou a pred­staveným všet­kých babylon­ských mudr­cov.

Ekumenický

48 Po­tom kráľ Daniela po­výšil, dal mu pre­mnoho veľkých darov, ponechal mu vládu nad celou provin­ci­ou Babylonu a urobil ho hlav­ným pred­staveným všet­kých babylon­ských mudr­cov.

Bible21

48 Král pak Danie­la po­výšil a za­hrnul ho množstvím vzácných darů. Jmenoval ho správ­cem ce­lé pro­vin­cie Babylon a také nej­vyšším ze všech babylon­ských mudrců.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček