EkumenickýDaniel2,27

Daniel 2:27

Daniel kráľovi od­povedal: Tajom­stvo, ktoré kráľ žiada, nie sú schop­ní kráľovi vy­svet­liť mudr­ci, za­klínači, mágovia ani vešt­ci.


Verš v kontexte

26 Kráľ po­vedal Danielovi, ktorého meno je Bél­tšac­car: Máš schop­nosť vy­rozp­rávať mi sen, ktorý som mal, a vy­svet­liť mi ho? 27 Daniel kráľovi od­povedal: Tajom­stvo, ktoré kráľ žiada, nie sú schop­ní kráľovi vy­svet­liť mudr­ci, za­klínači, mágovia ani vešt­ci. 28 Je však Boh na nebi, ktorý od­haľuje tajom­stvá a obo­známi kráľa Nebúkad­necara s tým, čo príde v neskorších dňoch. Toto je tvoj sen a videnia, ktoré ti pre­biehali hlavou na lôžku:

späť na Daniel, 2

Príbuzné preklady Roháček

27 Daniel od­povedal pred kráľom a riekol: Tajom­stvo, ktoré žiada kráľ zvedieť, ne­môžu po­vedať kráľovi mudr­ci ani hvezdári ani iní učenci alebo veštci.

Evanjelický

27 Daniel mu od­povedal: Tajom­stvo, na ktoré sa kráľ pýta, mu ne­môžu oznámiť mudr­ci, vešt­ci, čarodej­níci a astro­lógovia.

Ekumenický

27 Daniel kráľovi od­povedal: Tajom­stvo, ktoré kráľ žiada, nie sú schop­ní kráľovi vy­svet­liť mudr­ci, za­klínači, mágovia ani vešt­ci.

Bible21

27 Daniel krá­li od­po­věděl: „­Tajem­ství, na něž se král ptá, mu ne­dokáže vy­svět­lit žádný mudrc, kou­zelník, věš­tec ani jasnovi­dec.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček