EkumenickýÁmos1,1

Ámos 1:1

Slová Amosa, jed­ného z chovateľov oviec v Tekóe, o tom, čo videl o Izraeli za čias jud­ského kráľa Uzziju a za čias iz­rael­ského kráľa Járobeáma, Jóašov­ho syna, dva roky pred zeme­trasením.


Verš v kontexte

1 Slová Amosa, jed­ného z chovateľov oviec v Tekóe, o tom, čo videl o Izraeli za čias jud­ského kráľa Uzziju a za čias iz­rael­ského kráľa Járobeáma, Jóašov­ho syna, dva roky pred zeme­trasením. 2 Po­vedal: Hos­podin hlas­ne kričí zo Si­ona, ozýva sa z Jeruzalema, takže väd­nú nivy pas­tierov a usychá vr­chol Kar­mela. 3 Tak­to hovorí Hos­podin: Pre tri pre­vinenia Damas­ku, ba pre štyri, ne­od­vrátim to, pre­tože mlátili Gileáda želez­nými smyk­mi.

späť na Ámos, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Slová Ámosa, ktorý bol medzi pas­tier­mi z Tekoy, ktoré videl o Iz­raelovi za dní Uziáša, jud­ského kráľa, a za dní Jeroboáma, syna Jo­asov­ho, iz­rael­ského kráľa, dva roky pred zemetrasením.

Evanjelický

1 Slová Ámosa, jed­ného z chovateľov oviec v Tekóe, ktoré prijal vo videní o Iz­raeli za čias jud­ského kráľa Uziju a za čias iz­rael­ského kráľa Járobeáma, syna Jóášov­ho, dva roky pred zeme­trasením.

Ekumenický

1 Slová Amosa, jed­ného z chovateľov oviec v Tekóe, o tom, čo videl o Izraeli za čias jud­ského kráľa Uzziju a za čias iz­rael­ského kráľa Járobeáma, Jóašov­ho syna, dva roky pred zeme­trasením.

Bible21

1 Slova Amo­se, jedno­ho z te­koj­ských pas­tev­ců. Dva roky před zemětřesením, za vlá­dy jud­ského krále Uziáše a iz­rael­ského krále Je­ro­boá­ma, syna Je­ho­ašova, měl vi­dění o Iz­rae­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček