Ekumenický2. Timoteovi4,3

2. Timoteovi 4:3

Príde totiž čas, keď ľudia ne­znesú zdravú náuku, ale podľa vlast­ných žiados­tí sa budú zháňať za učiteľmi, aby im štek­lili uši,


Verš v kontexte

2 Hlásaj slovo, naliehaj v priaznivý i ne­priaz­nivý čas, pre­sviedčaj, kar­haj, po­vzbudzuj so všet­kou tr­pez­livosťou a ponau­čením. 3 Príde totiž čas, keď ľudia ne­znesú zdravú náuku, ale podľa vlast­ných žiados­tí sa budú zháňať za učiteľmi, aby im štek­lili uši, 4 od­vrátia sluch od prav­dy a pri­klonia sa k bájam.

späť na 2. Timoteovi, 4

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo bude čas, keď ne­znesú zdravého učenia, ale podľa vlast­ných žiados­tí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svr­bieť uši,

Evanjelický

3 Lebo príde čas, keď (ľudia) ne­znesú zdravé učenie, ale pre­tože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiados­tí zháňať učiteľov,

Ekumenický

3 Príde totiž čas, keď ľudia ne­znesú zdravú náuku, ale podľa vlast­ných žiados­tí sa budú zháňať za učiteľmi, aby im štek­lili uši,

Bible21

3 Při­jde to­tiž do­ba, kdy li­dé ne­strpí zdravé učení, ale bu­dou se pod­le vlastních chutí obklo­po­vat uči­te­li, kteří jim bu­dou lech­tat sluch.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček