Ekumenický2. Timoteovi4,1

2. Timoteovi 4:1

Pred Bohom a Ježišom Kris­tom, ktorý bude súdiť živých aj mŕt­vych, ťa za­prisahávam v mene jeho zjavenia a jeho kráľov­stva:


Verš v kontexte

1 Pred Bohom a Ježišom Kris­tom, ktorý bude súdiť živých aj mŕt­vych, ťa za­prisahávam v mene jeho zjavenia a jeho kráľov­stva: 2 Hlásaj slovo, naliehaj v priaznivý i ne­priaz­nivý čas, pre­sviedčaj, kar­haj, po­vzbudzuj so všet­kou tr­pez­livosťou a ponau­čením. 3 Príde totiž čas, keď ľudia ne­znesú zdravú náuku, ale podľa vlast­ných žiados­tí sa budú zháňať za učiteľmi, aby im štek­lili uši,

späť na 2. Timoteovi, 4

Príbuzné preklady Roháček

1 Tedy ja osvedčujem pred Bohom a p­red Pánom Ježišom Kris­tom, ktorý má súdiť živých i mŕt­vych za svoj­ho príchodu a za svoj­ho kráľov­stva:

Evanjelický

1 Pred Bohom a pred Kris­tom Ježišom, ktorý bude súdiť živých a mŕt­vych, za­väzujem ťa na Jeho zjavenie a kráľov­stvo:

Ekumenický

1 Pred Bohom a Ježišom Kris­tom, ktorý bude súdiť živých aj mŕt­vych, ťa za­prisahávam v mene jeho zjavenia a jeho kráľov­stva:

Bible21

1 Za­přísahám tě před Bo­hem a před Kri­stem Ježíšem, který bude sou­dit živé i mrt­vé, až při­jde na­sto­lit své králov­ství:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček