Ekumenický2. Timoteovi2,15

2. Timoteovi 2:15

Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracov­ník, ktorý sa ne­má za čo han­biť a správ­ne podáva slovo prav­dy.


Verš v kontexte

14 Toto pri­pomínaj a dôraz­ne ich varuj pred Bohom, aby sa ne­púšťali do hádok o slová, veď to nie je na nič užitočné; vedie to iba do záhuby tých, čo ich počúvajú. 15 Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracov­ník, ktorý sa ne­má za čo han­biť a správ­ne podáva slovo prav­dy. 16 Vy­hýbaj sa bez­božným prázd­nym rečiam, lebo takíto ľudia budú čoraz väčšmi po­stupovať v bezbožnosti.

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

15 Usiluj sa, aby si seba pred­stavil do­kázaného Bohu, robot­níka, ktorému sa ne­treba han­biť, ktorý krojí slovo prav­dy, jako sa pat­rí.

Evanjelický

15 Usiluj sa po­staviť pred Boha ako osvedčený, ako pracov­ník, ktorý sa ne­pot­rebuje han­biť a správ­ne podáva slovo prav­dy.

Ekumenický

15 Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracov­ník, ktorý sa ne­má za čo han­biť a správ­ne podáva slovo prav­dy.

Bible21

15 Usi­luj, aby ses mohl před Bo­hem po­stavit jako osvědčený dělník, který se nemá zač stydět a který správně vy­kládá slovo prav­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček