Ekumenický2. Timoteovi1,11

2. Timoteovi 1:11

Ja som bol ustanovený za hlásateľa, apoštola a učiteľa toh­to evan­jelia.


Verš v kontexte

10 Táto milosť sa teraz stala známou zjavením nášho Spasiteľa Ježiša Kris­ta; on od­stránil sm­rť a svojím evan­jeli­om vy­viedol na svet­lo život a ne­porušiteľnosť. 11 Ja som bol ustanovený za hlásateľa, apoštola a učiteľa toh­to evan­jelia. 12 Pre­to aj toto tr­pím, ale nehan­bím sa, veď viem, komu som uveril, a som pre­svedčený, že on má moc za­chovať, čo mi bolo zverené až do onoho dňa.

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 cieľom ktorého som ja ustanovený za kazateľa a apoštola a za učiteľa po­hanov,

Evanjelický

11 Preň som bol ustanovený ja ako kazateľ, apoštol a učiteľ [po­hanov].

Ekumenický

11 Ja som bol ustanovený za hlásateľa, apoštola a učiteľa toh­to evan­jelia.

Bible21

11 Právě to jsem po­vo­lán zvěstovat jako kaza­tel, apoštol a uči­tel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček