Ekumenický2. Tesalonickým2,3

2. Tesalonickým 2:3

Nech vás ni­kto ne­zvedie nijakým spôsobom. Veď najprv musí na­stať od­pad­nutie od Boha a zjaví sa človek ne­právos­ti, syn za­tratenia,


Verš v kontexte

2 nedaj­te sa tak ľah­ko vy­viesť z rovnováhy a za­strašiť nijakým duchom ani slovom, ani lis­tom, údaj­ne naším, ako by už bol na­stal Pánov deň. 3 Nech vás ni­kto ne­zvedie nijakým spôsobom. Veď najprv musí na­stať od­pad­nutie od Boha a zjaví sa človek ne­právos­ti, syn za­tratenia, 4 ktorý sa protiví a po­vyšuje nad všet­ko, čo ne­sie Božie meno alebo je pred­metom úc­ty, a to tak, že sa po­sadí do Božieho chrámu a bude sa vy­dávať za Boha.

späť na 2. Tesalonickým, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 Nech vás ni­kto ne­zvedie nijakým spôsobom, lebo deň Kris­tov nenastane, kým prv ne­prij­de od­pad­nutie, a nebude zjavený človek hriechu, syn za­tratenia,

Evanjelický

3 Nech vás ni­kto nijako ne­o­klame. Lebo prv musí prísť od­pad­nutie a zjaviť sa človek ne­právos­ti, syn za­tratenia,

Ekumenický

3 Nech vás ni­kto ne­zvedie nijakým spôsobom. Veď najprv musí na­stať od­pad­nutie od Boha a zjaví sa človek ne­právos­ti, syn za­tratenia,

Bible21

3 Nenech­te se od niko­ho žádným způso­bem okla­mat. Než ten den při­jde, mu­sí na­stat od­vrácení od Bo­ha. Mu­sí se ob­jevit ten bezbožník a za­tracenec,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček