Ekumenický2. Tesalonickým1,5

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

2. Tesalonickým 1:5

Ony sú znamením spravod­livého Božieho súdu, aby ste boli uznaní za hod­ných Božieho kráľov­stva, za ktoré aj tr­píte.


Verš v kontexte

4 A tak sa aj my vami chválime v Božích cir­kvách pre vašu vy­trvalosť a vieru vo všet­kých prena­sledovaniach a súženiach, ktoré znášate. 5 Ony sú znamením spravod­livého Božieho súdu, aby ste boli uznaní za hod­ných Božieho kráľov­stva, za ktoré aj tr­píte. 6 Spravod­livé je totiž u Boha, že súžením od­platí tým, čo vás sužujú,

späť na 2. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 čo je zjavným dôkazom spraved­livého súdu Božieho, aby ste boli učinení hod­nými kráľov­stva Božieho, za ktoré aj tr­píte,

Evanjelický

5 Ony sú dôkazom spravod­livého Božieho súdu, aby ste boli uznaní za hod­ných Božieho kráľov­stva, za ktoré tr­píte.

Ekumenický

5 Ony sú znamením spravod­livého Božieho súdu, aby ste boli uznaní za hod­ných Božieho kráľov­stva, za ktoré aj tr­píte.

Bible21

5 To vše je důkazem, že při Božím sprave­dlivém sou­du bu­dete uznáni za hodné Božího králov­ství, pro něž právě trpí­te.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček