Ekumenický2. Tesalonickým1,11

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

2. Tesalonickým 1:11

Pre­to sa i stále mod­líme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hod­nými po­volania a svojou mocou spl­nil každý dob­rý zámer a dielo viery,


Verš v kontexte

10 To bude v ten deň, keď príde, aby bol os­lávený vo svojich svätých a velebený tými, čo uverili, pre­tože aj vy ste uverili nášmu svedec­tvu. 11 Pre­to sa i stále mod­líme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hod­nými po­volania a svojou mocou spl­nil každý dob­rý zámer a dielo viery, 12 aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo os­lávené vo vás a vy v ňom, podľa milos­ti nášho Boha a Pána Ježiša Kris­ta.

späť na 2. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Tým cieľom sa aj vždyc­ky mod­líme za vás, že by vás náš Bôh učinil hod­nými toho po­volania a na­pl­nil každou záľubou na dobrotivosti a skut­kom viery v moci,

Evanjelický

11 Pre­to sa i mod­lievame vždy za vás, aby vás náš Boh urobil hod­nými po­volania a moc­ne spl­nil každý dob­rý úmysel a dielo viery,

Ekumenický

11 Pre­to sa i stále mod­líme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hod­nými po­volania a svojou mocou spl­nil každý dob­rý zámer a dielo viery,

Bible21

11 Pro­to se za vás stále mod­lí­me. Pro­sí­me naše­ho Bo­ha, aby vás uznal za hodné svého po­vo­lání a aby mo­cně na­plnil každý váš ušlech­ti­lý záměr i každý sku­tek ví­ry.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček