Ekumenický2. Tesalonickým1,10

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

2. Tesalonickým 1:10

To bude v ten deň, keď príde, aby bol os­lávený vo svojich svätých a velebený tými, čo uverili, pre­tože aj vy ste uverili nášmu svedec­tvu.


Verš v kontexte

9 Za trest sa do­stanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a od slávy jeho moci. 10 To bude v ten deň, keď príde, aby bol os­lávený vo svojich svätých a velebený tými, čo uverili, pre­tože aj vy ste uverili nášmu svedec­tvu. 11 Pre­to sa i stále mod­líme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hod­nými po­volania a svojou mocou spl­nil každý dob­rý zámer a dielo viery,

späť na 2. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 keď prij­de, aby bol os­lávený vo svojich svätých a ob­divovaný vo všet­kých, ktorí uverili (lebo sa uverilo nášmu svedoc­tvu u vás), v ten deň.

Evanjelický

10 keď príde v ten deň, aby bol os­lávený vo svojich svätých a ob­divovaný vo všet­kých veriacich, pre­tože ste uverili, o čom sme vám svedčili.

Ekumenický

10 To bude v ten deň, keď príde, aby bol os­lávený vo svojich svätých a velebený tými, čo uverili, pre­tože aj vy ste uverili nášmu svedec­tvu.

Bible21

10 V ten den Pán při­jde, aby byl osla­ven svý­mi svatý­mi a ob­divován vše­mi věřící­mi – vž­dyť i vy jste uvěři­li naše­mu svě­de­ctví.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček