Ekumenický2. Samuelova7,10

2. Samuelova 7:10

Svoj­mu iz­rael­skému ľudu určím mies­to a usadím ho. Bude bývať na svojom mies­te, nebude sa už chvieť, zlosynovia ho už nebudú utláčať, ako robievali pred­tým;


Verš v kontexte

9 Sprevádzal som ťa všade, kam si šiel a vy­hubil som všet­kých tvojich ne­priateľov. Pre­slávim tvoje meno ako meno po­zem­ských velikánov. 10 Svoj­mu iz­rael­skému ľudu určím mies­to a usadím ho. Bude bývať na svojom mies­te, nebude sa už chvieť, zlosynovia ho už nebudú utláčať, ako robievali pred­tým; 11 od­vtedy, ako som ustanovil sud­cov nad svojím iz­rael­ským ľudom, budeš nažívať v pokoji so všet­kými ne­priateľmi. Hos­podin ti oznamuje, že tebe on po­staví dom.

späť na 2. Samuelova, 7

Príbuzné preklady Roháček

10 A ustanovil som svoj­mu ľudu, Iz­raelovi, mies­to a za­sadil som ho tak, že býva na svojom vlast­nom mies­te a nebude sa viacej triasť p­red svojimi ne­priateľmi, ani ho už nebudú trápiť synovia ne­právos­ti jako tam prv,

Evanjelický

10 Dám mies­to svoj­mu iz­rael­skému ľudu a osadím ho, aby býval na vlast­nom mies­te. Nebude sa viac chvieť a nebudú ho ďalej utláčať zlosynovia ako spr­voti,

Ekumenický

10 Svoj­mu iz­rael­skému ľudu určím mies­to a usadím ho. Bude bývať na svojom mies­te, nebude sa už chvieť, zlosynovia ho už nebudú utláčať, ako robievali pred­tým;

Bible21

10 I své­mu lidu Iz­rae­li za­jis­tím místo a za­sadím jej tak, aby byd­lel doma a nikdo ho ne­rušil. Už jej ne­bu­dou utis­kovat zlo­synové jako dříve,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček