Ekumenický2. Samuelova13,30

2. Samuelova 13:30

Ešte boli na ces­te, keď Dávid do­stal správu: Ab­solón po­bil všet­kých kráľov­ských synov, ni­kto z nich ne­os­tal.


Verš v kontexte

29 Ab­solónovi sluhovia urobili s Amnónom, ako im pri­kázal. Vtedy všet­ci kráľovi synovia vstali, vy­sad­li na svoje mulice a utiek­li. 30 Ešte boli na ces­te, keď Dávid do­stal správu: Ab­solón po­bil všet­kých kráľov­ských synov, ni­kto z nich ne­os­tal. 31 Nato kráľ vstal, roz­tr­hol si šaty a ľahol si na zem. Všet­ci jeho služob­níci stáli okolo neho s roztrhnutými šat­mi.

späť na 2. Samuelova, 13

Príbuzné preklady Roháček

30 A kým boli ešte na ces­te, prišla zvesť k Dávidovi, že vraj Ab­salom po­bil všet­kých synov kráľových, takže ne­pozos­tal z nich ani jeden.

Evanjelický

30 Kým ešte boli na ces­te, došla k Dávidovi zvesť: Ab­solón po­bil všet­kých kráľov­ských synov a ne­os­tal z nich ani jeden.

Ekumenický

30 Ešte boli na ces­te, keď Dávid do­stal správu: Ab­solón po­bil všet­kých kráľov­ských synov, ni­kto z nich ne­os­tal.

Bible21

30 Ještě byli na cestě, když se Davi­dovi do­nes­lo, že prý Abšalom po­vraž­dil všech­ny králov­ské syny a že z nich ne­zůstal ani je­den.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček