Ekumenický2. Samuelova13,28

2. Samuelova 13:28

Ab­solón pri­kázal svojim sluhom: Dávaj­te po­zor! Keď bude mať Am­nón dob­rú náladu od vína, vtedy ho na môj po­vel na­pad­nite a za­bite. Neboj­te sa! Príkaz máte odo mňa. Buďte smelí a udat­ní!


Verš v kontexte

27 Ab­solón však na­toľko naliehal, že s ním pus­til Am­nóna i všet­kých kráľových synov. 28 Ab­solón pri­kázal svojim sluhom: Dávaj­te po­zor! Keď bude mať Am­nón dob­rú náladu od vína, vtedy ho na môj po­vel na­pad­nite a za­bite. Neboj­te sa! Príkaz máte odo mňa. Buďte smelí a udat­ní! 29 Ab­solónovi sluhovia urobili s Amnónom, ako im pri­kázal. Vtedy všet­ci kráľovi synovia vstali, vy­sad­li na svoje mulice a utiek­li.

späť na 2. Samuelova, 13

Príbuzné preklady Roháček

28 A Ab­salom roz­kázal svojim sluhom a po­vedal: Nože hľaďte, keď sa roz­veselí srd­ce Am­nonovo od vína, a po­viem vám: Uder­te Am­nona, vtedy ho za­bijete. Neboj­te sa, lebo veď či to neurobíte pre to, že som vám ja roz­kázal? Buďte sil­ní a buďte zmužilí!

Evanjelický

28 I roz­kázal Ab­solón svojim sluhom: Dávaj­te po­zor, keď bude mať Am­nón z vína dob­rú vôľu, a ja vám po­viem: Ud­rite na neho, vtedy ho za­bite. Neboj­te sa! Veď som vám to ja roz­kázal. Buďte zmužilí a udat­ní!

Ekumenický

28 Ab­solón pri­kázal svojim sluhom: Dávaj­te po­zor! Keď bude mať Am­nón dob­rú náladu od vína, vtedy ho na môj po­vel na­pad­nite a za­bite. Neboj­te sa! Príkaz máte odo mňa. Buďte smelí a udat­ní!

Bible21

28 Abšalom přikázal svým mlá­den­cům: „Dávej­te po­zor. Až se Amnon po víně roz­ve­se­lí, za­ve­lím: ‚­Na Amnona!‘ a vy ho za­bi­jete. Ne­boj­te se. Je to pře­ce na můj roz­kaz. Buď­te silní a stateční!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček