Ekumenický2. Petrov1,5

2. Petrov 1:5

Práve pre­to sa všemožne usiluj­te a pri­dávaj­te k viere cnosť, k cnosti po­znávanie,


Verš v kontexte

4 Tým nám daroval vzác­ne a veľmi veľké pri­sľúbenia, aby ste pro­stred­níc­tvom nich mali účasť na Božej prirodzenos­ti a unik­li záhube, ktorú vo svete spôsobuje žiados­tivosť. 5 Práve pre­to sa všemožne usiluj­te a pri­dávaj­te k viere cnosť, k cnosti po­znávanie, 6 k poznávaniu seba­ov­ládanie, k sebaovládaniu vy­trvalosť, k vytrvalosti nábožnosť,

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A tak práve pre­to vy­naložte na to všet­ku snahu a po­skytuj­te vo svojej viere c­hrab­rú ctnosť a v ctnos­ti známosť

Evanjelický

5 tak aj vy podob­ne vy­naložte všet­ko úsilie a pri­dávaj­te k viere cnosť, k cnos­ti po­znávanie,

Ekumenický

5 Práve pre­to sa všemožne usiluj­te a pri­dávaj­te k viere cnosť, k cnosti po­znávanie,

Bible21

5 Pro­to se ze všech sil snaž­te při­dat ke své víře ušlech­ti­lost, k ušlech­ti­losti po­znání,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček