Ekumenický2. Petrov1,4

2. Petrov 1:4

Tým nám daroval vzác­ne a veľmi veľké pri­sľúbenia, aby ste pro­stred­níc­tvom nich mali účasť na Božej prirodzenos­ti a unik­li záhube, ktorú vo svete spôsobuje žiados­tivosť.


Verš v kontexte

3 Jeho božs­ká moc nám darovala všet­ko po­treb­né pre život a nábožnosť, keď sme po­znali toho, ktorý nás po­volal vlast­nou slávou a konajúcou mocou. 4 Tým nám daroval vzác­ne a veľmi veľké pri­sľúbenia, aby ste pro­stred­níc­tvom nich mali účasť na Božej prirodzenos­ti a unik­li záhube, ktorú vo svete spôsobuje žiados­tivosť. 5 Práve pre­to sa všemožne usiluj­te a pri­dávaj­te k viere cnosť, k cnosti po­znávanie,

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 čím sú nám darované pre­veľké a pre­drahé za­sľúbenia, aby ste sa tým stali účast­nými božs­kej prírody unik­núc porušeniu, k­toré je na svete v z­lej žiadosti.

Evanjelický

4 ob­darujúc nás vzác­nymi a veľkými za­sľúbeniami, aby sme nimi mali účasť na božs­kej prirodzenos­ti a ušli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiados­tivosť;

Ekumenický

4 Tým nám daroval vzác­ne a veľmi veľké pri­sľúbenia, aby ste pro­stred­níc­tvom nich mali účasť na Božej prirodzenos­ti a unik­li záhube, ktorú vo svete spôsobuje žiados­tivosť.

Bible21

4 Tak­to nám byla da­rová­na vzácná a ve­liká za­s­líbení, abys­te skrze ně zís­ka­li účast na Boží po­vaze a unik­li zkáze, do níž se svět ve své žádo­stivosti řítí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček