Ekumenický2. Petrov1,3

2. Petrov 1:3

Jeho božs­ká moc nám darovala všet­ko po­treb­né pre život a nábožnosť, keď sme po­znali toho, ktorý nás po­volal vlast­nou slávou a konajúcou mocou.


Verš v kontexte

2 Milosť a po­koj nech sa roz­hojňuje medzi vami v poznávaní Boha a Ježiša, nášho Pána. 3 Jeho božs­ká moc nám darovala všet­ko po­treb­né pre život a nábožnosť, keď sme po­znali toho, ktorý nás po­volal vlast­nou slávou a konajúcou mocou. 4 Tým nám daroval vzác­ne a veľmi veľké pri­sľúbenia, aby ste pro­stred­níc­tvom nich mali účasť na Božej prirodzenos­ti a unik­li záhube, ktorú vo svete spôsobuje žiados­tivosť.

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 jako máme všet­ko jeho božs­kej moci, darovanej k životu a k po­božnos­ti, pravou známosťou toho, ktorý nás po­volal vlast­nou slávou a ­hr­din­skou cnosťou,

Evanjelický

3 Ako nám Jeho božs­ká moc v po­znaní Toho, ktorý nás po­volal svojou slávou a cnosťou, darovala všet­ko po­treb­né pre život a zbožnosť,

Ekumenický

3 Jeho božs­ká moc nám darovala všet­ko po­treb­né pre život a nábožnosť, keď sme po­znali toho, ktorý nás po­volal vlast­nou slávou a konajúcou mocou.

Bible21

3 Všech­no, co po­tře­buje­me k živo­tu a zbožnosti, nám da­rova­la jeho božská moc, když jsme po­zna­li To­ho, který nás po­vo­lal ve své slávě a ušlech­ti­losti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček