Ekumenický2. Petrov1,21

2. Petrov 1:21

Veď proroc­tvo ni­kdy ne­povs­talo z vôle človeka, ale ľudia po­slaní Bohom hovorili z vnuknutia Ducha Svätého.


Verš v kontexte

19 a tak sa proroc­ké slovo stalo pre nás moc­nejším. Dob­re robíte, keď naň upierate svoj zrak ako na sviecu, ktorá svieti na tem­nom mies­te, až kým nezažiari deň a ne­vyj­de vám v srdciach zor­nička. 20 Predovšet­kým buďte si vedomí toho, že ani jed­no proroc­tvo v Písme ne­vznik­lo na zá­klade vlast­ného vý­kladu skutočnos­ti. 21 Veď proroc­tvo ni­kdy ne­povs­talo z vôle človeka, ale ľudia po­slaní Bohom hovorili z vnuknutia Ducha Svätého.

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 Lebo ni­kdy nebolo proroc­tvo vy­nesené vôľou človeka, ale Svätým Duchom súc nesení hovorili svätí Boží ľudia.

Evanjelický

21 lebo ni­kdy z ľud­skej vôle ne­povs­talo proroc­tvo, ale Duchom Svätým vedení hovorili (svätí) ľudia Boží.

Ekumenický

21 Veď proroc­tvo ni­kdy ne­povs­talo z vôle človeka, ale ľudia po­slaní Bohom hovorili z vnuknutia Ducha Svätého.

Bible21

21 Pro­ro­ctví to­tiž nikdy ne­přišlo z lid­ské vůle, ale Boží li­dé mlu­vi­li, jak byli pu­zeni Du­chem svatým.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček