Ekumenický2. Petrov1,20

2. Petrov 1:20

Predovšet­kým buďte si vedomí toho, že ani jed­no proroc­tvo v Písme ne­vznik­lo na zá­klade vlast­ného vý­kladu skutočnos­ti.


Verš v kontexte

19 a tak sa proroc­ké slovo stalo pre nás moc­nejším. Dob­re robíte, keď naň upierate svoj zrak ako na sviecu, ktorá svieti na tem­nom mies­te, až kým nezažiari deň a ne­vyj­de vám v srdciach zor­nička. 20 Predovšet­kým buďte si vedomí toho, že ani jed­no proroc­tvo v Písme ne­vznik­lo na zá­klade vlast­ného vý­kladu skutočnos­ti. 21 Veď proroc­tvo ni­kdy ne­povs­talo z vôle človeka, ale ľudia po­slaní Bohom hovorili z vnuknutia Ducha Svätého.

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 vediac najprv to, že ni­ktoré proroc­tvo Pís­ma nedeje sa z vlast­ného roz­lúštenia budúcnosti.

Evanjelický

20 Uvedom­te si predovšet­kým, že ani jed­no proroc­tvo Pís­ma ne­pripúšťa samovoľný vý­klad;

Ekumenický

20 Predovšet­kým buďte si vedomí toho, že ani jed­no proroc­tvo v Písme ne­vznik­lo na zá­klade vlast­ného vý­kladu skutočnos­ti.

Bible21

20 Pře­devším věz­te, že žádné pro­ro­ctví Písma ne­vznik­lo z vlastního názo­ru pro­roka.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček