Ekumenický2. Petrov1,1

2. Petrov 1:1

Šimon Peter, služob­ník a apoštol Ježiša Kris­ta, tým, ktorí vďaka spravod­livos­ti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Kris­ta prijali takú vzác­nu vieru ako my.


Verš v kontexte

1 Šimon Peter, služob­ník a apoštol Ježiša Kris­ta, tým, ktorí vďaka spravod­livos­ti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Kris­ta prijali takú vzác­nu vieru ako my. 2 Milosť a po­koj nech sa roz­hojňuje medzi vami v poznávaní Boha a Ježiša, nášho Pána. 3 Jeho božs­ká moc nám darovala všet­ko po­treb­né pre život a nábožnosť, keď sme po­znali toho, ktorý nás po­volal vlast­nou slávou a konajúcou mocou.

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Šimon Peter, sluha a apoštol Ježiša Kris­ta, tým ktorí do­stali s nami rovnocennú vieru v spraved­livos­ti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Kris­ta:

Evanjelický

1 Šimon Peter, služob­ník a apoštol Ježiša Kris­ta, tým, ktorí pre spravod­livosť nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Kris­ta do­siah­li vieru rov­nocen­nú s na­mi.

Ekumenický

1 Šimon Peter, služob­ník a apoštol Ježiša Kris­ta, tým, ktorí vďaka spravod­livos­ti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Kris­ta prijali takú vzác­nu vieru ako my.

Bible21

1 Ši­mon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kteří do­sáh­li stejně vzácné ví­ry jako my díky sprave­dlnosti naše­ho Boha a Spa­si­te­le Ježíše Krista:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček