Ekumenický2. Kronická31,4

2. Kronická 31:4

Ľudu, obyvateľom Jeruzalema, pri­kázal od­vádzať pre kňazov a levitov určenú čias­t­ku, aby sa moh­li pev­ne držať Hos­podinov­ho zákona.


Verš v kontexte

3 Prí­spevok z kráľovského majet­ku slúžil na spaľované obety, a to na spaľované obety raňajšie i večer­né, na spaľované obety sobot­né, ďalej na nov­mesiace a sláv­nos­ti, ako je to pred­písané v Hospodinovom zákone. 4 Ľudu, obyvateľom Jeruzalema, pri­kázal od­vádzať pre kňazov a levitov určenú čias­t­ku, aby sa moh­li pev­ne držať Hos­podinov­ho zákona. 5 Keď sa tá výz­va roz­nies­la, naz­nášali Iz­raeliti množs­tvo pr­votín obilia, muštu, oleja, medu a rôz­nych poľných plodín. Prinies­li i mnoho desiat­kov zo všet­kého.

späť na 2. Kronická, 31

Príbuzné preklady Roháček

4 A roz­kázal ľudu, obyvateľom Jeruzalema, dávať čias­t­ku, us­tanovenú pre kňazov a Levitov, aby sa vzmužili v zákone Hos­podinovom.

Evanjelický

4 Ľudu, obyvateľom Jeruzalema, nariadil dávať kňaz­ský a levít­sky podiel, aby sa moh­li pev­ne držať zákona Hos­podinov­ho.

Ekumenický

4 Ľudu, obyvateľom Jeruzalema, pri­kázal od­vádzať pre kňazov a levitov určenú čias­t­ku, aby sa moh­li pev­ne držať Hos­podinov­ho zákona.

Bible21

4 Obyva­te­lům Je­ruzalé­ma přikázal ode­vzdávat podíl kněžím a levi­tům, aby se moh­li plně věnovat Hos­po­di­novu záko­nu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček