Ekumenický2. Kronická31,19

2. Kronická 31:19

No kňazi Áronov­ci mali na pas­tvinách svojich miest všade po mes­tách zvlášť vy­menovaných mužov, aby roz­deľovali podiely všet­kým kňazom a všet­kým levitom uvedeným v zozname.


Verš v kontexte

18 Za­hr­novali aj všet­ky ich deti, ženy, synov, dcéry a celé zhromaždenie, uvedené v zozname, lebo sa ver­ne po­sväcovali. 19 No kňazi Áronov­ci mali na pas­tvinách svojich miest všade po mes­tách zvlášť vy­menovaných mužov, aby roz­deľovali podiely všet­kým kňazom a všet­kým levitom uvedeným v zozname. 20 Tak­to konal Chiz­kija v celom Jud­sku. Robil to, čo bolo pred Hos­podinom, jeho Bohom, dob­ré, správ­ne a prav­divé.

späť na 2. Kronická, 31

Príbuzné preklady Roháček

19 Aj pre synov Áronových, kňazov, k­torí boli na vidieku ob­vodu svojich miest, vo všet­kých jed­not­livých mes­tách boli ustanovení mužovia, ktorí boli označení podľa mena, aby dávali čias­t­ky všet­kým mužs­kého po­hlavia medzi kňaz­mi jako i všet­kým za­písaným podľa rodu medzi Levitami.

Evanjelický

19 Ale kňazi, Áronov­ci, mali v pasien­kových poliach svojich miest, v každom mes­te zvlášť, menom označených mužov, aby vy­dávali podiely všet­kým mužom medzi kňaz­mi a všet­kým za­písaným medzi levít­mi.

Ekumenický

19 No kňazi Áronov­ci mali na pas­tvinách svojich miest všade po mes­tách zvlášť vy­menovaných mužov, aby roz­deľovali podiely všet­kým kňazom a všet­kým levitom uvedeným v zozname.

Bible21

19 Výše uve­dení muži v každém městě roz­dělova­li příděly kněžím ze synů Áro­nových, ži­jícím na obe­cní půdě na předměstích. Při­dělova­li je každé­mu knězi mužského po­hlaví a každé­mu levi­tovi, uve­dené­mu na je­jich rodovém se­z­na­mu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček