Ekumenický2. Kronická31,18

2. Kronická 31:18

Za­hr­novali aj všet­ky ich deti, ženy, synov, dcéry a celé zhromaždenie, uvedené v zozname, lebo sa ver­ne po­sväcovali.


Verš v kontexte

17 Kňaz­ské zo­znamy sa zo­stavovali podľa rodin­ného pôvodu a levit­ské zo­znamy od dvad­saťročných na­hor podľa ich po­vin­nos­tí a tried. 18 Za­hr­novali aj všet­ky ich deti, ženy, synov, dcéry a celé zhromaždenie, uvedené v zozname, lebo sa ver­ne po­sväcovali. 19 No kňazi Áronov­ci mali na pas­tvinách svojich miest všade po mes­tách zvlášť vy­menovaných mužov, aby roz­deľovali podiely všet­kým kňazom a všet­kým levitom uvedeným v zozname.

späť na 2. Kronická, 31

Príbuzné preklady Roháček

18 a aby dávali popísaným podľa rodu spolu so všet­kými ich drob­nými deťmi, s ich ženami, s ich syn­mi a s ich dcérami, celému shromaždeniu, lebo vo svojej ver­nos­ti sa po­svätili, aby boli svätí.

Evanjelický

18 boli za­písaní so všet­kými svojimi deťmi, ženami, syn­mi a dcérami do celého zboru, lebo ver­ne po­svätili svätyňu.

Ekumenický

18 Za­hr­novali aj všet­ky ich deti, ženy, synov, dcéry a celé zhromaždenie, uvedené v zozname, lebo sa ver­ne po­sväcovali.

Bible21

18 Rodové se­z­namy za­hrnovaly ce­lé ro­di­ny – manželky, ne­mluvňa­ta, syny i dce­ry, ce­lé to množství. Ti všich­ni se mu­se­li svědo­mi­tě po­svěcovat, aby byli svatí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček