Ekumenický2. Kronická31,13

2. Kronická 31:13

Jechíel, Azaz­ja, Na­chat, Asáhel, Jerimót, Józabad, Elíel, Jis­mak­ja, Machat a Benája boli z poverenia kráľa Chiz­kiju a pred­staveného Božieho domu Azar­ju do­zor­cami pod vedením Konan­ju a jeho brata Šimeiho.


Verš v kontexte

12 ver­ne vnášali dnu obety po­z­dvihovania, desiat­ky a za­svätené dary. Ich správ­com bol levita Konan­ja, jeho zá­stup­com bol jeho brat Šimei. 13 Jechíel, Azaz­ja, Na­chat, Asáhel, Jerimót, Józabad, Elíel, Jis­mak­ja, Machat a Benája boli z poverenia kráľa Chiz­kiju a pred­staveného Božieho domu Azar­ju do­zor­cami pod vedením Konan­ju a jeho brata Šimeiho. 14 Lévi­ovec Kóre, syn Jim­nov, strážca východ­nej brány, spravoval milodary, určené Bohu. Mal z nich dávať na po­z­dvihované obety Hos­podinovi a na najs­vätejšie dary.

späť na 2. Kronická, 31

Príbuzné preklady Roháček

13 A Jechiel, Azaziáš, Na­chat, Asahel, Jerimót, Jozabad, Eliel, Iz­machiáš, Machat a Benai­áš boli úrad­ník­mi pod správou Konaniáša a Šimeiho, jeho brata, z nariadenia kráľa Ezechiáša a Azariáša, voj­vodu domu Božieho.

Evanjelický

13 Jechíél, Azar­ja, Na­chat, Asáhél, Jerímót, Józábád, Elíél, Jis­mach­ja, Machat a Benája boli z po­verenia kráľa Chiz­kiju a Azar­ju, kniežaťa domu Božieho, do­zor­cami, po­bočník­mi Konan­ju a jeho brata Šimeího.

Ekumenický

13 Jechíel, Azaz­ja, Na­chat, Asáhel, Jerimót, Józabad, Elíel, Jis­mak­ja, Machat a Benája boli z poverenia kráľa Chiz­kiju a pred­staveného Božieho domu Azar­ju do­zor­cami pod vedením Konan­ju a jeho brata Šimeiho.

Bible21

13 Pod­le roz­hodnutí krále Eze­chiáše a správ­ce Božího chrá­mu Aza­ri­áše pak Ko­naniáš a jeho bra­tr Ši­mei k sobě přibra­li úředníky Je­chie­la, Aza­ziáše, Na­cha­ta, Asae­la, Je­ri­mo­ta, Jo­zaba­da, Elie­la, Jismachiáše, Ma­cha­ta a Benajáše.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček