Ekumenický2. Kronická24,27

2. Kronická 24:27

O jeho synoch, o výške ním za­vedeného po­plat­ku a o celkovej oprave Božieho domu sú záz­namy vo Vý­klade Knihy kráľov. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Amac­ja.


Verš v kontexte

25 Keď od neho od­tiah­li a zanechali ho ťažko raneného, vzbúrili sa proti nemu vlast­ní služob­níci pre vraždu syna kňaza Jójadu a za­bili ho na lôžku. Keď zo­mrel, po­chovali ho v Dávidovom mes­te, nie však v kráľovských hroboch. 26 Títo sa proti nemu vzbúrili: Zábad, syn Amónčan­ky Šimeat, a Józabad, syn Moábčan­ky Šim­rít. 27 O jeho synoch, o výške ním za­vedeného po­plat­ku a o celkovej oprave Božieho domu sú záz­namy vo Vý­klade Knihy kráľov. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Amac­ja.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

27 A o jeho synoch a o veľkom bremeni, v­loženom na neho, jako aj o op­rave domu Božieho od základu, hľa, to všet­ko je na­písané vo vý­klade knihy kráľov. A kraľoval Amaziáš, jeho syn, mies­to neho.

Evanjelický

27 O jeho synoch, o množs­tve dane za neho a o zá­klad­nej oprave domu Božieho je na­písané vo Vý­klade knihy kráľov. Mies­to neho sa stal kráľom jeho syn Amac­ja.

Ekumenický

27 O jeho synoch, o výške ním za­vedeného po­plat­ku a o celkovej oprave Božieho domu sú záz­namy vo Vý­klade Knihy kráľov. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Amac­ja.

Bible21

27 O jeho synech, o mno­ha pro­ro­ctvích vzne­sených pro­ti ně­mu i o přestav­bě Božího chrá­mu se píše ve Výkla­du ke Knize králů. Na jeho místě pak za­čal kralovat jeho syn Amaciáš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček