Ekumenický2. Kronická24,25

2. Kronická 24:25

Keď od neho od­tiah­li a zanechali ho ťažko raneného, vzbúrili sa proti nemu vlast­ní služob­níci pre vraždu syna kňaza Jójadu a za­bili ho na lôžku. Keď zo­mrel, po­chovali ho v Dávidovom mes­te, nie však v kráľovských hroboch.


Verš v kontexte

24 Hoci sýr­ske voj­sko prišlo len so skrom­ným počtom mužov, Hos­podin im vy­dal do moci oveľa väčšie voj­sko. To pre­to, že opus­tili Hos­podina, Boha svojich ot­cov. Tak vy­konali súd nad Jóašom. 25 Keď od neho od­tiah­li a zanechali ho ťažko raneného, vzbúrili sa proti nemu vlast­ní služob­níci pre vraždu syna kňaza Jójadu a za­bili ho na lôžku. Keď zo­mrel, po­chovali ho v Dávidovom mes­te, nie však v kráľovských hroboch. 26 Títo sa proti nemu vzbúrili: Zábad, syn Amónčan­ky Šimeat, a Józabad, syn Moábčan­ky Šim­rít.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

25 A keď od­išli od neho, lebo ho zanechali v mnohých ťažkých nemociach, spik­li sa proti nemu jeho služob­níci pre vyliatu krv synov kňaza Jehojadu a za­vraždili ho na jeho po­steli, a tak zomrel. A po­chovali ho v mes­te Dávidovom, ale ho ne­pochovali v hroboch kráľov.

Evanjelický

25 Keď od neho od­išli, zanechali ho v ťažkej chorobe; vlast­ní služob­níci sa vzbúrili proti nemu pre krv syna kňaza Jójádu a za­bili ho na jeho lôžku. Keď zo­mrel, po­chovali ho v mes­te Dávidovom, nie však v kráľov­ských hroboch.

Ekumenický

25 Keď od neho od­tiah­li a zanechali ho ťažko raneného, vzbúrili sa proti nemu vlast­ní služob­níci pre vraždu syna kňaza Jójadu a za­bili ho na lôžku. Keď zo­mrel, po­chovali ho v Dávidovom mes­te, nie však v kráľovských hroboch.

Bible21

25 od­táh­li pryč a za­ne­cha­li ho těžce zraněného. Tehdy se jeho dvořané pro­ti ně­mu spik­li, pro­tože pro­lil krev syna kněze Jo­ja­dy, a za­bi­li ho na lůžku. Když zemřel, po­chova­li ho ve Městě Davi­dově, ale ne na králov­ském po­hře­biš­ti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček