Ekumenický2. Kronická24,18

2. Kronická 24:18

Nato opus­tili dom Hos­podina, Boha svojich ot­cov, a slúžili ašéram a mod­lám. Pre túto ich vinu pos­tihol Boží hnev Jud­sko a Jeruzalem.


Verš v kontexte

17 Po Jójadovej smr­ti prišli jud­skí hod­nos­tári vzdať kráľovi poc­tu. Kráľ im vy­hovel. 18 Nato opus­tili dom Hos­podina, Boha svojich ot­cov, a slúžili ašéram a mod­lám. Pre túto ich vinu pos­tihol Boží hnev Jud­sko a Jeruzalem. 19 Vy­sielal k nim prorokov, aby ich ob­racali k Hospodinovi, ale ne­pos­lúch­li, ani keď im hrozili.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

18 A tak opus­tili dom Hos­podina, Boha svojich ot­cov, a slúžili hájom a mod­lám, a pre­to prišiel hnev Boží na Júdu a na Jeruzalem, pre ten ich hriech.

Evanjelický

18 Po­tom opus­tili dom Hos­podina, Boha svojich ot­cov, a slúžili ašéram a mod­lám. Pre toto ich pre­vinenie pos­tihol Jud­sko a Jeruzalem hnev.

Ekumenický

18 Nato opus­tili dom Hos­podina, Boha svojich ot­cov, a slúžili ašéram a mod­lám. Pre túto ich vinu pos­tihol Boží hnev Jud­sko a Jeruzalem.

Bible21

18 Teh­dy opusti­li dům Hos­po­di­na, Boha svých ot­ců, a za­ča­li sloužit Ašeřiným kůlům a mod­lám. Tím­to pro­viněním si Juda i Je­ruzalém za­s­loužil Boží hněv.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček