Ekumenický2. Kronická24,10

2. Kronická 24:10

Všet­ci hod­nos­tári i všetok ľud radi pris­pievali a hádzali peniaze do truh­lice, kým sa ne­na­pl­nila.


Verš v kontexte

9 Po­tom zverej­nili po Jud­sku a Jeruzaleme, aby sa od­vádzal Hos­podinovi po­platok, ktorý na púšti pre Iz­rael určil Boží služob­ník Mojžiš. 10 Všet­ci hod­nos­tári i všetok ľud radi pris­pievali a hádzali peniaze do truh­lice, kým sa ne­na­pl­nila. 11 Vždy, keď kráľ pri­kázal levitom, prenies­li truh­licu na kráľov­ský do­zor­ný úrad. Keď sa zis­tilo, že je v nej veľa peňazí, do­stavil sa kráľov pisár a zá­stup­ca hlav­ného kňaza, truh­licu vy­práz­dnili a vrátili na jej mies­to. Tak to robili pravidel­ne a naz­bierali veľa peňazí.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

10 Vtedy sa radovali všet­ky kniežatá i všetok ľud a donášali a hádzali do truh­lice, až do­končili.

Evanjelický

10 Vtedy sa za­radovali všet­ky kniežatá i všetok ľud, nosili peniaze a hádzali ich do truh­lice, kým sa ne­na­pl­nila.

Ekumenický

10 Všet­ci hod­nos­tári i všetok ľud radi pris­pievali a hádzali peniaze do truh­lice, kým sa ne­na­pl­nila.

Bible21

10 Všich­ni vůd­cové i vše­chen lid ji pak s ra­dostí přináše­li a háze­li do truh­ly, až ji na­plni­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček